Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của trường Trung cấp Y tế Nam Định (Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định, Hotline: 0852438585)
Tài liệu

Công văn 1898/TCGDNN-NG 17/08/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

V/v chuẩn bị tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Quyết định 1624/QĐ-BYT ngày 06/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định 1624/QĐ-BYT ngày 06/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

"Ban hành chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

TT Số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017: Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

TT Số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017: Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Quy định về điều lệ trường trung cấp

Quy định về điều lệ trường trung cấp

Thông tư này quy định về Điều lệ trường trung cấp công lập và trường trung cấp tư thục, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức và quản lý trường trung cấp; tổ chức hoạt động đào tạo; giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học trong trường trung cấp; tài chính, tài sản của trường trung cấp; quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp, gia đình và xã hội; tổ chức thực hiện Điều lệ trường trung cấp.

Thông tư quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình

Thông tư quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Công văn thông báo văn bản mới

Công văn thông báo văn bản mới

Thông báo văn bản mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp