Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của trường Trung cấp Y tế Nam Định (Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định, Hotline: 0852438585)

Chức năng nhiệm vụ Ban thanh tra - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

25/10/2017
Tham mưu cho Ban Giám hiệu chức thanh tra nếu cần có thể đề xuất với Hiệu trưởng để có thể huy động cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong Trường để đảm bảo có đủ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chức năng nhiệm vụ Ban thanh tra - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng
I- CHỨC NĂNG:
1- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nội bộ về Giáo duc & Đào tào trong phạm vi Nhà trường nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Trường theo qui định của pháp luật về thanh tra; bảo đảm cho Nhà trường hoạt động theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.
2- Tham mưu cho Ban Giám hiệu chức thanh tra nếu cần có thể đề xuất với Hiệu trưởng để có thể huy động cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong Trường để đảm bảo có đủ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1.3- Thanh tra việc chấp hành pháp luật giáo dục đối với cá nhân, đơn vị trong Trường. Qua họat động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, điều chỉnh và hoàn thiện đối với các qui định quản lý và các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Trường.
1.4- Thanh tra việc thực hiện quy chế, quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.
1.5- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo: xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết. Giúp Hiệu trưởng tiếp phụ huynh, HSSV theo qui định của Luật khiếu nại, tố cáo. Tổng hợp, báo cáo cho toàn trường về công tác này.
1.6- Phối hợp với các đơn vị trong Trường, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra nhân dân ở các đơn vị trực thuộc trường.
1.7- Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, đào tạo, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của trường.
1.8- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác thanh tra do Hiệu trưởng giao

2- Về công tác khảo thí:
2.1- Tham mưu cho Ban giám hiệu trong tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cuối khóa đúng theo các qui chế và qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2- Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường.
2.3- Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.
2.4- Tham gia tư vấn nghiệp vụ qui trình thi, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá cho các Khoa.
2.5- Nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị vi tính vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.
2.6- Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần, môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần, môn học và qua sự phản ánh của sinh viên.
2.7- Xây dựng qui trình thi, kiểm tra kết thúc học phần để thống nhất chung trong toàn Trường.
2.8- Là thành viên tham gia trong Hội đồng thi tốt nghiệp.

3- Về công tác đảm bảo chất lượng:
3.1- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;
3.2- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau khi ra Trường;
3.3- Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
3.4- Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban;
3.5- Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng;
3.6- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trong Trường.